วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผลงานนักศึกษาที่ผ่านการอบรม
เอมนิกา สุขศิริ

สุกฤษฏิ์ คงบุญเกิด

สรวิศ พวงสุวรรณ

ศิรินทิพย์ บุนนาค

วลัยพรรณ บูรณะวิริยะกุล

สืริเกตุ ศืริวัฒน์

วศิน เจียมวิริยะเสถียร

วทัญญู เที่ยงตรง

วชิรวิทย์ คำพลอย

ลัดดาวัลย์ ศรีสมุทร์

รัชนก สร้อยทอง

มณีวรรณ หมอนจันทร์

ประภัสสรณ์ มหาถาวรทรัพย์

ภูริษา ศิวารัตน์

พรประเสริฐ เหนี่ยวรั้งใจ

ปุณณดา นวลประดิษฐ์

นันท์ธีรา พานทอง

ธนัญญา วัฒนาวิเศษวงศ์

บดินทร์ คำผ่อง

นัฎหทัย เชื้อกรด

นฤมล อิงอนุรักษ์สกุล

ณัฐพงศ์ เฉลิมกิจวณิชย์

ณัฐดนัย ทองใหม่

ชนกนาถ เลื่องลือชา

จุไรรัตน์ กาลเศรณี

เขษมศักดิ์ บุญมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น